Delegacja we Lwowie

Lwów, 7-9 kwietnia 2004 roku

Delegacja w składzie Mirosław Ruszała, Piotr Tyszko, Katarzyna Gajdek wyjechała z Rzeszowa w dniu 7.04.04 o godz. 16:30. Przejazd przez granicę bardzo utrudniony ze względu na dużą kolejkę TIRów. Służba graniczna udzieliła pomocy w sprawnym przekroczeniu granicy. Przyjazd do hotelu we Lwowie ok. godziny 20:00. Spotkanie z Jurijem Baranem, na którym wstępnie omówiono program wizyty studyjnej na Podkarpaciu, harmonogram rzeczowy i czasowy wizyty.

Spotkanie delegacji polskiej z Wójtami i Burmistrzami trzech miast ukraińskich biorących udział w projekcie. Omówiono program wizyty studyjnej na Podkarpaciu, w której należy zwrócić uwagę na aspekt społeczny, tzn. jak wygląda współpraca pomiędzy gminami, mieszkańcami, młodzieżą.

W drugiej połowie dnia odbyło się spotkanie grupy roboczej w sprawie ustalenia i omówienia programu wizyty studyjnej, noclegów partnerów, pojawiła się dodatkowa kwestia dotycząca noclegu dla kierowcy ze strony Ukraińskiej. Ustalono, że w przypadku braku środków przyznanych na ta wizytę z PAUCI, koszt zakwaterowania kierowcy zostanie pokryty w ramach kosztów delegacji ukraińskiej. Ustalono również precyzyjne daty następnych wydarzeń, a mianowicie: Wizyta studyjna na Ukrainie 26-28.05.2004 r., Warsztaty we Lwowie 8-9.07.2004 r., Seminarium i konferencja prasowa 29-30.09.2004 r.

O godzinie 16:00 rozpoczęto analizę budżetu. W wyniku szczegółowej analizy budżetów zadeklarowanych do PAUCI i TACIS okazało się, że zadeklarowane koszty wkładów własnych stawek przyjętych na poszczególne zadania różnią się w obu budżetach i wymagają wspólnego wyjaśnienia. Równolegle część pozycji planowana początkowo jako dotacja TACIS strony ukraińskiej na rzecz wkładu w projekt PAUCI nie znajduje faktycznego odzwierciedlenia w budżecie planowanym przez stronę Ukraińską. Niezgodność ta wymusiła:

  1. Skorygowanie na roboczo obu budżetów.
  2. Uzgodnienie wystąpienia do koordynatora projektu ze strony PAUCI o aneksowanie umowy pomiędzy Związkiem Komunalnym „WISŁOK” a PAUCI w celu urealnieniu wkładów własnych.
  3. Uznanie przez Związek Komunalny WISŁOK i Stowarzyszenie Miast Ukrainy, że ewentualne dodatkowe i brakujące sumy wkładu własnego będą pokrywane solidarnie i konsultowane w ramach spotkań roboczych.

Ze względu na bardzo późną godzinę zakończenia prac przez grupę roboczą, które zakończyły się podpisaniem wspólnego roboczego budżetu projektu, zasad transferu finansowego i ponoszenia kosztów wkładu własnego, delegacja została wydłużona do dnia 9.04.20094 r.