Związek Międzygminny „Wisłok”

Związek  został założony przez miasto Rzeszów w 1994 roku celem ochrony zlewni rzeki Wisłok.

PHARE 2002-2003. Najważniejszą inwestycją Związku był projekt Funduszu PHARE realizowany w latach 2002-2003 pn. „Ochrona Środowiska w Rzeszowie” związany z budową 63 km kanalizacji ściekowej w 7 gminach aglomeracji rzeszowskiej: Rzeszów, Tyczyn, Boguchwała, Świlcza, Głogów Młp., Trzebownisko, Krasne. Wartość projektu 5 000 000 EURO. Samo miasto Rzeszów uzyskało 4 508 509 PLN dotacji, 2 944 269 PLN dotacji z rezerwy budżetu Państwa
i 263 055 PLN zwrotu wpłaty gminy wynikających z różnic kursowych.

PHARE 2004-2005.  W ramach inwestycji odpadowych dla gmin  aglomeracji rzeszowskiej zakupiono 806 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w tym 286 pojemników na baterie, linie do sortowania odpadów i prasę hydrauliczną (projekt „Polsko ukraińska strefa Czyste Karpaty”  PHARE (2004-2005) wartość  projektu 118 669 EUR..
Od 2002 roku w Rzeszowie i pozostałych gminach Związku, po raz pierwszy w Polsce i na taką skalę,  we wszystkich placówkach oświatowych zorganizowana została zbiórka zużytych baterii – do 2010 roku zebrano ponad 90 ton tego trującego odpadu.
Od 2003 roku w ramach Podkarpackiego Systemu Zbiórki Zużytych Olejów , przy współpracy
z Konsorcjum Olejów Przepracowanych i Rafinerią Jedlicze zebrano i zregenerowano ponad 80 000 litrów olejów odpadowych.
Od  2005 roku  na terenie gmin Związku zaczęły się pionierskie w Polsce działania związane
z edukacją na rzecz zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE), w gminach przy współpracy z EKO-TOP Rzeszów zorganizowano cykliczne obwoźne zbiórki odpadów niebezpiecznych w tym ZSEE, w sumie gminy do 2010 roku zebrały w systemach obwoźnych
i stacjonarnych zbiórek ponad 600 ton tych niebezpiecznych odpadów.Modelowy system zbiórki ZSEE zorganizował Urząd Miasta Rzeszowa, system wspierany jest działaniami edukacyjnymi Związku.
Dla gmin członkowskich Związku zrealizowano projekty edukacji ekologicznej o wartości ponad 2.5 miliona PLN. Dzięki tym projektom gminy Związku  znane są w Polsce z  oryginalnych  i nowatorskich projektów ekologicznych jak „Wyprawy w poszukiwaniu Ekolandii”, „Warsztaty Tropicieli Odpadów” warsztaty „Mój Wisłok”, „Wiecznie Zielone Drzewo”, „Przybysz z planety WEEE”, „Łowcy baterii”, „Europejska Akademia Ekologii”.

Działania skierowane do mieszkańców Aglomeracji Rzeszowskiej i gmin Związku w ramach kampanii edukacji ekologicznej Związku Komunalnego „Wisłok”

Najważniejsze działania, to kampanie edukacji ekologicznej „WISŁOK 2000” 1999-2002,  „WISŁOK dla Europy” 2003-2007 i „Ochrona Doliny Wisłoka” 2008-2011;

Głównym zrealizowanym projektem edukacji ekologicznej był projektu pn: „Partnerska sieć dla równoważonego rozwoju gmin dorzecza rzeki Wisłok” służącego ochronie rzeki Wisłok i jej dopływów. Projekt  realizowany od czerwca 2009 roku do grudnia 2010, o wartości 1 155 tys. PLN, był w 85% finansowany ze środków MF EOG.  Zakończone działania to m.in. ; 169 warsztatów
dla 5 000 uczestników, 4 Festiwale „Mój Wisłok” w gminach Strzyżów, Błażowa, Czarna, Ostrów dla 20 000 uczestników, Koncert finałowy „Mój Wisłok” w Rzeszowie z udziałem zespołu „PERFECT” (3 500 uczestników), happeningiem „Zamień śmieci na rock’and’rolla” i EkoOlimpiadą dla dzieci dla, 4 konferencje lokalnych liderów, 1 wyjazd studyjny do Norwegii dla 32 osób, 60 000 broszur Mój Wisłok, 42 Szkolne Kampanie dla Zrównoważonego Rozwoju, , kampania informacyjno-edukacyjna w tym 3 filmy promocyjne TVP Rzeszów, aktywny newsletter dla lokalnych liderów ekologii, utworzenie sieci współpracy dla ponad 30 organizacji.

Inne działania edukacyjne w latach 1999-2010

 1. 1 200 jednodniowych, plenerowych zajęć edukacyjnych dla przedszkoli i szkół pn. „Wyprawy w poszukiwaniu Ekolandii” „Warsztaty Tropicieli Odpadów” i  , „Warsztatów Mój Wisłok” z udziałem ponad 32 000 uczniów oraz 2 400 nauczycieli i opiekunów. Przy współpracy z TVP3 Rzeszów Związek zrealizował cykl 20 trzynastominutowych filmów „W poszukiwaniu Ekolandii”, dokumentujących zajęcia odpadowe i m.in. promujących Rzeszów i Gminy Aglomeracji jako proekologiczne. Filmy były emitowane czterokrotnie na antenie TVP3 Rzeszów. Wszystkim szkołom Rzeszowa przekazano płyty CD z nagranymi filmami do wykorzystania w celach szkoleniowych. Projekt był również realizowany na terenie partnerskich Związków Gmin z Gdyni, Wolsztyna, Kalisza, Płocka, Myślenic, Polkowic i Limanowej.
 2. 9 edycji konkursu „Łowcy baterii” w ramach których zebrano ponad 90 ton zużytych baterii, co przyczyniło się do wzrostu jakości wody w Wisłoku i dodatkowo zaowocowało przyznaniem dla Miasta Rzeszowa i pozostałych  gmin Związku trzykrotnie I nagrody w ogólnopolskim konkursie o Puchar Recyklingu w kategorii „Zielona Bateria” 2005, 2006
  i 2009.
 3. 6 edycji konkursu „Przybysz z planety WEEE” z corocznymi wystawami pokonkursowymi w Rzeszowie. Oryginalny, autorski i pierwszy w Polsce lokalny projekt edukacyjny wokół problematyki „elektrośmieci” zapoczątkował w 2006 roku współprace z Organizacją Odzysku ElektroEko.  Za zbiórkę „elektrośmieci” prowadzoną od września 2006 roku do sierpnia 2007 roku oraz  od września 2007 roku do czerwca 2008 roku
  i związane z nią projekty edukacyjne, gminy ZK „Wisłok” uzyskały dwukrotnie I nagrodę w ogólnopolskim konkursie o Puchar Recyklingu w kategorii „Zielony Kontakt” 2007 i 2008.
 4. 4 edycje konkursu dotyczącego zagospodarowania zużytych olejów smarowych,
  w ramach którego otoczono Rzeszów siecią 20 pojemników do zbiórki zużytych olejów, opracowano i wydano pakiet edukacyjny i ulotkę informacyjną, przeprowadzono konkursy „Olejowy Sherlock Holmes”, „Bajka o trującym oleju odpadowym”, wydano 1500 sztuk bajki tematycznej dla najmłodszych. Zebrano i zregenerowano  ok. 80 000 litrów trującego oleju odpadowego ze źródeł rozproszonych, co miało wpływ na jakość wody na ujęciu wody pitnej dla miasta Rzeszowa.
 5. 5 edycji konkursu ekologicznego „Wiecznie Zielone Drzewo”, 2 edycje konkursu „Zielona butelka”, 3 edycje konkursów „Moja Rzeka” na ekologiczny collage.
 6. 9 plenerowych happeningów ekologicznych „SOS dla Ziemi” z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska z udziałem reprezentacji rzeszowskich szkół i przedszkoli oraz szkół z sąsiednich gmin, z oryginalnymi autorskimi konkursami dla dzieci i młodzieży. Ostatni happening w 2009 roku odbywał się pod hasłem” S.O.S dla Wisłoka”.
 7. 11 ekologicznych Kongresów i Gali Liderów Ekologii które były organizowane na wyższych uczelniach Rzeszowa z udziałem władz miasta i regionu.
 8. Zdobycie w 2007 tytułu „Mistrza Edukacji Ekologicznej” w Ogólnopolskim Konkursie „O Puchar Recyklingu” w kategorii Edukacja Ekologiczna
 9. Cykl ekologicznych odpadowych szkoleń dla nauczycieli i lokalnych liderów w ramach m.in. kampanii Forum Opakowań Szklanych, kampanii „Zielona butelka”, kampanii olejowej, kampanii „Łowcy baterii”, „Kaskady edukacyjnej – nie musimy śmiecić” oraz kampanii „EKOZESPOŁÓW”.  W szkoleniach tych przygotowano nauczycieli szkół Rzeszowa, do działań proekologicznych.
 10. 10 lokalnych edycji Sprzątania Świata w ramach, których każdorazowo oczyszczano brzegi rzeszowskiego zalewu, brzegi Wisłoka oraz rzek będących jego dopływami.
  W akcjach w latach 2001-2004 brało udział rokrocznie ok. 200 000 wolontariuszy.
 11. Cykl prelekcji edukacyjnych na rzeszowskich uczelniach, w szkołach dotyczących zasad nowoczesnej i odpowiedzialnej gospodarki odpadowej oraz obowiązujących regulacji prawnych.
 12. Cykl spotkań edukacyjnych w rzeszowskich przedszkolach związanych z prawidłowymi zachowaniami dzieci dotyczącymi domowych śmieci.
 13. Cykl Zimowych i Letnich Akademii Ekologii ( w Bieszczadach i na Roztoczu) dla młodzieżowych liderów działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.
 14. Opracowanie i wydanie ponad 320 000 sztuk różnych autorskich wydawnictw w tym kalendarzy ekologicznych, książeczek edukacyjnych i  mini-przewodników  tras „Wypraw w poszukiwaniu Ekolandii” i „Warsztatów Tropicieli Odpadów”, certyfikatów, dyplomów, szkolnych ćwiczeniowych pakietów olejowych, broszur o odpadach komunalnych,  zbiórce bateriach i „elektrośmieci”, które każdorazowo trafiały do placówek oświatowych i innych środowisk związanych z ekologią na terenie miasta Rzeszowa i gmin aglomeracji.
 15. Przygotowanie założeń kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej sprzątania  psich odchodów i rozpoczęcie działań informacyjnych – stoisko tematyczne na jarmarku „SOS dla Ziemi” 2008, 2009, 2010 punkt dystrybucji „psich pakietów”, wydanie mini-ulotki dla mieszkańców Rzeszowa, I, II i III  Mistrzostwa w SPSP (Sprzątaj Po Swoim Psie).
 16. Przygotowanie dla MPGK Rzeszów treści ulotki informacyjno-edukacyjnej dotyczącej prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi przez mieszkańców Rzeszowa.
 17. Przygotowanie Związkowego Planu Gospodarki Odpadami wraz z aktualizacją na lata 2010-2014
 18. Przygotowanie Związkowego Planu Zagospodarowania Odpadów Azbestowych 2008
 19. Przygotowanie Związkowego Planu Ograniczenia Niskiej Emisji 2009

Ochrona ujęcia wody pitnej.

Ponieważ jakość wody pitnej dla mieszkańców naszego miasta zależy faktycznie od proekologicznych zachowań mieszkańców gmin leżących powyżej ujęcia wody w Zwięczycy, Związek przywiązuje szczególne znaczenie do działań mających na celu promowanie właściwych zachowań służących ochronie wód Wisłoka takich jak nie zaśmiecanie brzegów rzeki, nie wyrzucania niebezpiecznych odpadów do WC i kanalizacji, wprowadzenie zbiórki odpadów niebezpiecznych – baterii, przepracowanych olejów, „elektrośmieci”, lakierów, farb itp. W celu zdobycia dodatkowych doświadczeń dotyczących w/w problemów Związek podjął współpracę z organizacjami proekologicznymi NHO i KS z Norwegii realizującymi projekty ekologiczne związane m.in. z ochrona wód. Odbyły się trzy wizyty specjalistów norweskich oceniających nasze działania oraz wyjazdy studialne do Norwegii. Przy wsparciu ze strony Związku cztery gminy Związku podpisały dwustronne umowy partnerskie; Ostrów z Grong, Błażowa z Namdalseid, Czarna z Overhalla i Strzyżów z Namsos.

     Współpraca
Związkowy projekt edukacji dla zrównoważonego rozwoju na lata 2008 – 2011, pod nazwą „Ochrona Doliny Wisłoka” wspiera wprowadzenie segregacji odpadów (frakcja sucha i mokra)
i działania stacji segregacji odpadów MPGK Rzeszów na Załężu.
Związek inspiruje i wspomaga lokalne środowiska ekologów-harcerzy i ekologów z organizacji pozarządowych, m.in.  Harcerskiego klubu Ekologicznego HKE-21 Hufca ZHP Rzeszów, ekologicznych kół naukowych na Uniwersytecie Rzeszowskim, Politechnice Rzeszowskiej, Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania. Związek jest partnerem oryginalnego rzeszowskiego projektu dla uczniów nauczania zintegrowanego i przedszkolaków „ABECADŁO ŚMIECIADŁO” Stowarzyszenia „EKOSKOP” .